Hur ska vi riva ner hinder för detaljhandeln i inre marknaden? – den frågan är jag ansvarig för i EP – 7 oktober 2010

Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara Europaparlamentets talesperson för att driva en förbättring av marknaden för handel och distribution i EU.

Diskussionerna har nu inletts i utskottet för inre marknad och konsumentskydd. Mitt arbete är också en del av EU:s bredare strategi för att förbättra och stärka den inre marknaden för konsumenter och företag.

Här kan ni läsa Kommissionens dokument som ska ligga till grund för mitt arbete: ”Mot en mer effektiv och rättvis inre marknad för handel och distribution 2020”

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/docs/monitoring_report_sv.pdf

Kommissionen har gjort en analys över hur distributionskedjan fungerar – hela vägen från leverantören till konsumenten, via detaljhandlaren och anställda. Rapporten tar i beaktande alla aktörer i kedjan. Den identifierar brister, hinder och potentiella problem till handels- och distributionssektorns optimala fungerande i den inre marknaden.

Med detaljhandels- och distributionssektorn menas alla de platformer som vi, som konsumenter, använder när vi köper mat och övriga produkter. Det är allt ifrån den lilla butiken på gatuhörnet till stora köpcenter, och även handel via Internet.

Detaljhandeln utgör alltså en viktig bro mellan leverantörer och konsumenter, och det är en sektor som idag anställer nästan 18 miljoner européer. Därför är det viktigt att vi ser till att skapa mer ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och fler jobb inom EU genom att riva ner hinder för handel och distribution.

Kommissionen har i sin rapport identifierat en rad olika problem som vi måste ta itu med.

 • Vi måste förbättra konsumenternas tillgång till butiker. Restriktiva regler i städernas detaljplaner för handel och en dåligt fungerande marknad för kommersiella fastigheter försvårar EU-medborgarnas tillgång till ett varierat och konkurrenskraftigt varuutbud. Det är viktigt att reglerna för handelsetablering förenklas och att utvecklingen av e-handel främjas, samtidigt som vi bör undvika att en allt starkare polarisering av stora försäljningsställen minskar antalet små lokala butiker.

• Vi måste se över avtalsförhållandena mellan de olika aktörerna i kedjan. Stormarknadskedjor kan ibland missbruka sin inköpskraft och påtvinga mindre företag orättvisa villkor. Därför måste vi stärka bestämmelserna mot missbruk av dominerande ställning och orättvisa affärsmetoder, och se till att gemensamma regler genomförs effektivt i hela EU.

• För att konsumenter ska kunna ta välgrundade köpbeslut måste vi göra det enklare att få information om produkters priser och kvalitet. Brist på öppenhet i prissättningen kan leda till att konsumenter får färre valmöjligheter och betalar ett för högt pris för vissa produkter. Dessutom finns det många olika system i medlemsstaterna för att mäta och jämföra kvaliteten på produkter, vilket försvårar när man handlar över gränser. Bättre insyn i erbjudanden utanför konsumenternas vanliga inköpsområden kan bidra till att minska prisskillnaderna.

• För att höja sektorns konkurrenskraft och sysselsättningsnivå måste företagens behov och de anställdas kompetens stämma bättre överens. Brist på kompetensutveckling och utbildning skapar en missmatch mellan utbud och efterfrågan. Konsumenterna ska ha rätt till information om handels- och distributionsföretagens samhällsengagemang.

• För att den inre marknaden ska fungera bättre måste vi också ha bättre tillsyn över hur detaljhandeln påverkar miljön. Det gäller bl.a. energiförbrukning, avfallsproduktion, varutransport och logistik, marknadsföring m.m. Vi måste finna en gemensam metod för att bedöma miljökonsekvenserna inom denna sektor.

Min roll som ansvarig talesperson är att föreslå lämpliga lösningar på de problem som Kommissionen identifierat. Jag ska arbeta för att ta fram konkreta förslag och åtgärder som kan leda till en mer effektiv och rättvis relation mellan konsumenter, handlare och leverenatörer. Jag tar gärna emot dina synpunkter!