Muntlig fråga till Kommissionen om leksakssäkerhet

Fråga för muntligt besvarande till kommissionen

Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen

Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, för S&D-gruppen

Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, för ALDE-gruppen

Heide Rühle, för Verts/ALE-gruppen

Malcolm Harbour, för ECR-gruppen

Angående: Leksakssäkerhet

Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker publicerade den 1 juli 2010 ett vetenskapligt yttrande med en utvärdering av migrationsgränserna för kemiska element i leksaker (”Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys”). I yttrandet utvärderar man de metoder som används i direktiv 2009/48/EG för att hantera risker orsakade av organiska ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Kommittén rekommenderar att leksakssäkerhet bör garanteras med hjälp av migrationsgränser, men säger samtidigt att den metod som förordas för mätning av migration av kemiska element (leksaksstandarden EN 71-3) inte är tillförlitlig.

Parlamentet har redan tidigare uppmärksammat kommissionen på denna fråga, men utan resultat. Det finns en utbredd oro i fråga om gränserna för skadliga ämnen, t.ex. polycykliska aromatiska kolväten, i leksaker trots att direktiv 2009/48/EG anses vara bland de striktaste lagstiftningarna i världen på leksakssäkerhetsområdet. De senaste Rapex-rapporterna om återkallande av farliga leksaker väcker också vissa farhågor om marknadsövervakningen av leksaker.

1. Håller kommissionen med Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker om att den metod som används för att mäta migration av kemiska element inte är tillförlitlig, och vilka åtgärder tänker i så fall kommissionen vidta för att lösa detta problem?

2. Vilka initiativ har kommissionen vidtagit eller kommer den att vidta för att trygga en bättre marknadsövervakning av leksaker och i synnerhet importerade produkter?

3. Delar kommissionen uppfattningen att även andra farliga ämnen i leksaker, såsom föreningar med polycykliska aromatiska kolväten, bör omfattas av metoden med migrationsvärden i stället för kvantitetsgränser?

4. Har kommissionen för avsikt att se över förteckningen över ämnen som kan användas i leksaker och som omfattas av begränsningar samt deras kvantitetsgränser i syfte att ta hänsyn till de senaste tillgängliga vetenskapliga rönen?

5. Skulle kommissionen kunna göra en utredning av leksaker för barn över 36 månader för att ta reda på vilken risk de utgör om de används av barn under 36 månader?

6. Delar kommissionen uppfattningen att kemiska element som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori IA och IB, i enlighet med EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning, inte bör förekomma i leksaker?

7. Kan kommissionen ange den exakta tidsramen för sitt förfarande?