Röstförklaring till betänkandet om grönboken om bolagsstyrning i finansinstitut (2010/2303(INI))

Röstförklaring till betänkandet om grönboken om bolagsstyrning i finansinstitut (2010/2303(INI))

 

Moderaternas och Kristdemokraternas ledamöter av Europaparlamentet röstade den 11 maj 2011 för betänkandet om grönboken om bolagsstyrning i finansinstitut (2010/2303(INI)). Så skedde dock med viss motvilja eftersom betänkandet innehåller en rad skrivningar som kraftigt skulle inskränka aktieägarnas ansvar såväl som självbestämmande och frihet att själva styra de bolag som de är delägare i. Därutöver finns flera formuleringar som i mer eller mindre direkta ordalag ger uttryck för ståndpunkter som vi uppfattar som stöd till könskvotering av finansinstitutens styrelser. Detta är ståndpunkter som vi inte delar, eftersom det för oss är viktigt att försvara äganderätten liksom varje människas rätt att ses som en individ och inte som en del av ett kollektiv.

Vid en samlad bedömning ansåg vi det dock inte motiverat att rösta emot betänkandet i sin helhet, men vi vill med denna röstförklaring klarlägga vår uppfattning i denna fråga.

Bryssel den 25 maj 2011

Gunnar Hökmark (m)                                       Anna Maria Corazza Bildt (m)

Anna Ibrisagic (m)                                            Christofer Fjellner (m)

Alf Svensson (kd)