Ny biljettläsare i kollektivtrafiken ska minska fusket

De senaste åren har Alliansens krafttag mot fuskåkandet inneburit att fusket minskat med nästan 40 miljoner årligen, vilket innebär att en tredjedel av fuskåkandet försvunnit de senaste två åren. Det har i sin tur medfört att vi kunnat fortsätta satsa och än mer bygga ut kollektivtrafiken. Men fortfarande kostar fuskåkandet i kollektivtrafiken nästan en kvarts miljard, vilket motsvarar kostnader för cirka 80 SL-bussar.

För att minska fusket är det viktigt att fortsätta införa glasspärrar, men även att få bättre kontroller. Som ett led i detta införs det optiska sms-läsare på pendeltågen och i tunnelbanan, nya elektroniska biljettviseringsmaskiner, vilket även minskar trängsel och köer vid spärrarna.

De nya läsarna på tunnelbane- och pendeltågsstationer innebär också att resenärer som köpt mobila biljetter kan nu passera genom kontrollspärrarna samtidigt som personalen i kollektivtrafiken kan känna sig trygga med att biljetterna är giltiga. Systemet ska göra förfalskningar omöjliga och läsaren fungerar för nästan alla typer av mobiltelefoner och öppnar för framtida kontaktlösa kommunikationslösningar.

Arbetet med att få ett stopp på tjuvåklandet där vissa människor roffar åt sig på hederliga människors bekostnad måste stoppas. Vi måste alla vara med att ta ansvar för kollektivtrafikens utveckling för att göra den ännu bättre. Det är inte rimligt att oärliga människors fuskande hindrar att göra vår gemensamma kollektivtrafik ännu bättre och därmed gynna hela Stockholmsregionen utveckling.

Share

Nya rekordsiffror för SL

Pressmeddelande
27 mars 2014
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd

För snart åtta år sedan var kundnöjdheten för SL-trafiken lägre än idag. Genom kraftiga investeringar och hårt arbete kan vi se att utvecklingen gjort stora framsteg. Ny statistik visar att resenärsnöjdheten i kollektivtrafiken nått nya nivåer. För mars månad nådde andelen nöjda resenärer i kollektivtrafiken 77 procent jämfört med 74 procent samma månad förra året.

- Det är oerhört glädjande att de investeringar på bättre punktlighet och utbyggd kollektivtrafik som Moderaterna och Alliansen genomfört ger tydliga effekter, säger Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

- Tack vare ordning och reda på ekonomin och hårt arbete för ökad kvalité i trafiken levererar vi nu en bättre kollektivtrafik till stockholmarna inom alla trafikslag än man gjorde för åtta år sedan, fortsätter Christer G Wennerholm (M).

Fakta:
- Tunnelbana
Tunnelbana har en ökad nöjdhet med tre procentenheter, från 75 till 78 procent. Störst förbättring för enskild kvalitetsfaktor ses för personals bemötande som ökar från 64 till 70 procent. Även nöjdheten med tidhållningen ökar, från 73 till 77 procent. Den upplevda tryggheten på kvällar, till och från stationer, ökar från 57 till 62 procent.

- Pendeltåg
Pendeltåg har i mars månad en övergripande nöjdhet på 73 procent vilket är en ny toppnotering. Nöjdheten med tidhållningen ökar från 56 till 59 procent och vagnsstädningen ökar från 71 till 74 procent. En liten nedgång från föregående månad ses för den upplevda trängseln som minskar från 53 till 50 procent.

- Lokalbana
Lokalbanans nöjdhetsbetyg ökar från 81 till 84 procent och ökningar syns för samtliga kvalitetsfaktorer. Nöjdheten med den upplevda tidhållningen ökar exempelvis från 72 till 75 procent, vagnsstädningen från 77 till 82 procent och hållplatsstädningen från 76 till 79 procent. Även personalens förmåga att svara på frågor samt personalens bemötande ökar med tre procentenheter vardera.

- Buss
Nöjdhetsbetyget för buss ökar från 72 till 76 procent och ökningar syns för samtliga kvalitetsfaktorer. Nöjdheten med den upplevda tidhållningen ökar till exempel från 62 till 66 procent och störningsinformationen ökar från 47 till 51 procent. De städningsrelaterade faktorerna ökar 67 till 75 procent för vagnsstädningen och från 61 till 69 procent vad gäller hållplatsstädningen. Personalens förmåga att svara på frågor ökar från 66 till 71 procent och personalens bemötande ökar från 71 till 75 procent.

Källa: Trafikförvaltningens rapport för upplevd kvalité, mars 2014

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Share

SL-taxa även på Djurgårdsfärjorna

Pressmeddelande
27 mars 2014
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd

SL-taxa även på Djurgårdsfärjan

På trafiknämnden den 29 april föreslår Alliansen att reskassan ska gälla på Djurgårdsfärjorna mellan Slussen och Allmänna gränd. I dagsläget får man använda SL:s månadskort som biljett men inte reskassan. Alliansen förslag är att hamntrafiken blir en del av den övriga kollektivtrafiken i Zon A. Utöver ett förenklat och enhetligt system kommer en enkelbiljett, som idag kostar 45 kronor, i sommar och framöver kosta 25 kronor med reskassan.

-Vi gör denna satsning för att förbättra för resenärerna som väljer att resa på de inre vattenvägarna i Stockholm. Stan är full av vatten och det vore synd om vi inte lärde oss att utnyttja det bättre, säger Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

Fakta:
Förslaget är att detta ska börja gälla från 16 juni 2014 och att såväl reskassan, biljetter köpta hos ombud, i spärr och via SMS ska gälla precis som i övrig kollektivtrafik på land. Trafiknämnden fattar det slutgiltiga beslutet den 29 april.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Share

Nu går vi från plan till genomförande!

Igår presenterades ett mycket välkommet besked för invånarna i Stockholmsregionen när regeringen som sista instans godkände överenskommelsen om utbyggnaden av Stockholms tunnelbana samt 78 000 nya bostäder. Det innebär att samtliga inblandade parter – staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun – nu har godkänd den historiska satsningen på 9 nya stationer, i fyra väderstreck som innebär att tunnelbanan växer med nästan 20 procent och möjliggör 170 000 nya påstigande varje dag. Det är en ansvarsfull och finansierad satsning som tillsammans med andra satsningar lägger grund för framtidens tillväxt, jobb och bostäder i Stockholmsregionen.

Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för utbyggnaden av tunnelbanan samt betalar för depåer och inköp av fordon. Det är ett ansvar som förpliktigar, men som vi har gedigen erfarenhet av. Det han under Alliansen byggts 16 km spår och i och med beskedet från regeringen nu även beslutats om ytterligare 71 km spår. När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa och Alliansen visar nu att vi till skillnad från Socialdemokraterna inte bara pratar om utbyggnad av spårtrafiken utan faktiskt även levererar.

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer att underlätta vardagen och ge snabbare och smidigare resor för resenärerna genom att trafikslagen bättre knyts samman i ett större kollektivtrafiknät. Och tillsammans med redan beslutade satsningar på bostadsbyggande och infrastruktur innebär överenskommelsen en historisk tillväxtsatsning. Stockholm behöver mer av alla och till viktiga byggstenar som Förbifarten, Norra länken, Citybanan och nu senaste Österleden läggs nu en utbyggnad av tunnelbanan. Därmed samlar Moderaterna och Alliansen hela Stockholmsregionen till en kraftfull framtidssatsning för alla som bor, lever och verkar i regionen, vilket även bidrar till att Stockholm ska kunna gå fram att vara en stor stad till en storstad i internationell bemärkelse.

Byggstarten av tunnelbanan beräknas till senast 2016 och kommer att börja med utbyggnaden från Odenplan till Hagastaden och trafiken kommer troligen att vara igång 2020. Och vi kommer fortsätta verka för att kollektivtrafiken växer och utvecklas i hela Stockholmsregionen. Så vill vi ta ansvar för att Stockholm fortsatt blir en av Europas snabbast växande regioner och hela Sveriges ekonomiska motor.

Share

Regeringens nationella transportplan ger ökade möjlighet att satsa på kollektivtrafiken

Idag presenterades beslutet om Nationell transportplan där regeringen har pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden 2014–2025 och hur Trafikverket ska prioritera medlen för drift och underhåll.

Rekordsatsning på infrastrukturen för att skapa ett mer effektivt och pålitligt transportsystem bidrar också till fler jobb och ökad tillväxt. Med detta beslut kommer kapaciteten och framkomligheten i transportsystemet att öka, samtidigt som flaskhalsar försvinner och sårbarheten på flera platser minskas. Stora satsningar görs också för att utöka trafiken och minska förseningarna på exempelvis Mälarbanan, att bygga förbifart Stockholm och utbyggnaden av tunnelbanan.

Den Östra förbindelsen ger också ökade möjligheter för kollektivtrafiken i Stockholm. I en östlig förbindelse kan kollektivtrafikkörfält för bussar, BRT (Bus Rapid Transit) och på sikt även spårtrafik anläggas. Det ger bättre möjligheter till kollektiva förbindelser mellan de sydöstra och nordöstra delarna av länet. Med en bättre fungerade ringled för biltrafiken kan då också kollektivtrafiken få bättre framkomlighet och knyts även samman genom effektiva tvärförbindelser.

Alla sorters transportmedel behövs för att möta Stockholmsregionens framtidsutmaningar. Bättre framkomlighet för kollektivtrafiken möjliggör också att vi än mer kan minska trängsel, möta våra klimatutmaningar och få snabbare resor för resenärerna. För att Stockholm ska gå från en stor stad till en storstad i internationell jämförelse är mer och bättre kollektivtrafik a och o. Regeringens förslag idag ett ett viktigt steg mot det målet.

Share

Oseriöst av Socialdemokraterna

Skriver tillsammans med oppositionsråd Mikael T Eriksson i Mitt i Sundbyberg om att Socialdemokraterna vill gå vidare med en alldeles för dyr förlängning av Tvärbanan till Kista som inte heller passar in i stadsbilden och låta Stockholmarna agera bankomat för detta. Det är både oseriöst och orimligt.

Dessutom krävde de alldeles nyligen att gestaltningen av banan skulle ändras radikalt och på ett sådant sätt att vi riskerar att få en kraftigt försämrad Tvärbana. Det tänker inte vi acceptera och vi tänker heller inte gå vidare med ett projekt som vi inte är säkra ger skattebetalarna bästa möjliga satsning per skattekrona.

Under Alliansens tid byggts över 16 km spår och beslutats om ytterligare 33 km. Till det kommer det historiska beslutet om utbyggd tunnelbana, men vi är inte nöjda. Stockholm behöver mer av allt och bra tvärförbindelser är ett viktigt steg i att möta de utmaningar och möjligheter som finns i en av världens mest expansiva regioner.

Tvärbanans Kistagren måste därför komma på plats så snart det går, men vi ska inte likt Socialdemokraterna höfta fram beslut och skicka en onödigt dyr nota till skattebetalarna.

Läs mer i papperstidningen.

Share

Socialdemokraterna hotar satsning på Roslagsbanan

Skriver idag tillsammans med Vallentunas Kommunstyrelseordförande Örjan Lid om att Socialdemokraterna hotar Roslagsbanan och därmed utvecklingen och framtiden inte bara i Vallentuna utan i hela Nordöstra Stockholms län.

Roslagsbanan är blodomloppet som gör vardagen möjlig för alla som arbetspendlar, åker till och från skolan eller fritidsaktiviteten. Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas och växa krävs att kollektivtrafiken möter upp och kan hantera de utmaningar som möter oss. Roslagsbanan har en central roll i detta uppdrag och kommer att ha det en lång tid framöver.

Därför vill Moderaterna utveckla Roslagsbanan med modernare vagnar, ökad tillgänglighet, bättre säkerhet, minskat buller och tätare turer som möjliggör 10-minuterstrafik i framtiden. Tyvärr har Socialdemokraterna aktivt motarbetat, försökt stoppa och försena upprustningen. Står de fast vid den linjen? Ska de riva upp och avbryta upprustningen om de får chansen?

Moderaternas besked är att vi lovar rusta upp Roslagsbanan. Därför gör vi också en rustad Roslagsbanan till en valfråga i höstens val. Vi tänker inte låta banan förfalla med ökad trängsel, störningar och glesare trafik som följd. Hela Stockholmsregionen måste leva.

Läs mer i papperstidningen.

Share

God utveckling i SL-trafiken enligt ny rapport från SKL

Nyligen presenterades en nya rapport från SKL som i samarbete med Svensk kollektivtrafik tagit fram information om kollektivtrafikens utveckling. Mycket av denna gäller 2012, men det finns även siffror för 2013 att hitta i databasen. Dessutom har årsstatistik från trafikförvaltningen (SL) presenterats som visar på en fortsatt god utveckling för kollektivtrafiken i Stockholm.

Ser vi till tillgänglighetsanpassade fordon och miljöanpassade bussar så ligger SL i absoluta toppklass inte bara i Sverige utan även internationellt. På bara några år har bussflottan utvecklats och nu är i princip alla bussar tillgänglighetsanpassade samtidigt som 4 av 5 bussar nu kör på förnyelsebara drivmedel till skillnad från endast 1 av 5 när vi tog över 2006. Stockholmarna är också dem som gör överlägset flest resor med kollektivtrafiken samtidigt som marknadsandelen enligt 2013 års statistik fortfarande är klart högst i Sverige samt fortsätter att öka och nu ligger på 52 procent – en ökning med över 10 procent sedan 2010 enligt Svensk kollektivtrafik.

Vi ser också en stor förbättring av hur kollektivtrafiken fungerar och antalet nöjda resenärer i Stockholms län de senaste åren. Trafikförvaltningens (SL:s) egna mätningar som även har med 2013 visar att sedan Alliansen fick ta över ansvaret 2006 har andelen nöjda resenärer ökat med 15 procent. I en region som växer med nästan 40 000 invånare per år är kollektivtrafiken oumbärligt och därför krävs en trafik i världsklass. Stockholm också världens nästa bästa transportstad enligt Urban Mobility index, men vi är inte nöjda utan ska fortsätta arbeta för att få Stockholm att bli bäst i världen. Inget utom det bästa är gott nog för en av världens mest expansiva regioner.

Trafikförvaltningen (SL) redovisar 74 procent nöjda resenärer i trafiken under februari 2014 vilket är en tydlig förbättring gentemot hur det var innan vi fick ansvaret att leda kollektivtrafiken i Stockholm. Upprustade lokalbanor, bättre busstrafik, fler tvärförbindelser och den största utbyggnaden av Tunnelbanan på närmare 40 år är vägen framåt när det gäller att förbättra trafiken och göra ännu fler resenärer nöjda. I en storstad som Stockholm möter vi andra utmaningar än i resten av Sverige varför vi satsar mer än någon annan stans. Detta är ett måste eftersom utan ett växande SL stannar Stockholm.

 

Share

Högst tillgänglighet i SL-trafiken visar vägen

Pressmeddelande
27 mars 2014
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd

En färsk undersökning från Svensk kollektivtrafik visar på stora skillnader i hur anpassad kollektivtrafiken är för personer med funktionsnedsättning. Mest tillgänglighetsanpassad är busstrafiken i Stockholm och det är en viktigt politisk ambition från Alliansens sida. Men tillgänglighetsanpassningen måste fortsätta och fler måste följa efter.

- Sedan Alliansen tog över 2006 har vi prioriterat att göra kollektivtrafiken öppen och tillgänglig för alla. Nu är i princip alla SL-bussar tillgänglighetsanpassade, men vi ska fortsätta arbeta med ökad tillgänglighet för att det ska vara lika enkelt att åka kollektivt vare sig resenärer har någon funktionsnedsättning eller inte, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Alliansen har också beslutat om ett åtgärdsprogram för att utveckla och förbättra tillgänglighetsanspassningen ytterligare så att kollektivtrafiken ska vara ett självklart val för alla länets invånare. Det handlar om följande åtgärder:

  • Reseplaneraren på SL:s hemsida ska utvecklas så att information om störningar i t.ex. hissar och rulltrappor tydligt framgår. Utvecklad trafik- och störningsinformation i nya tunnelbanefordon med dynamiska skärmar innehållande realtidsinformation är också ett viktigt steg.
  • En telefonjour för tillgänglighetsfrågor ska skapas. I praktiken innebär det att en resenär som upplever att det finns hinder i vägen för att ta sig fram i kollektivtrafiken snabbt ska få kontakt med personal.
  • Trafikförvaltningen (SL) ska besöka pensionärs- och handikapporganisationer organisationer för att informera om tillgänglighetsanpassningar och visa runt dem i kollektivtrafiken.
  • Alla nya bussar ska ha lågt insteg för att minska avståndet mellan buss och trottoarkant och från ett stort antal stationer erbjuds ledsagare alternativt assistans av personal för att resenärer som behöver extra hjälp att orientera sig ska kunna åka kollektivt och känna sig trygga.

Fakta:
Svensk kollektivtrafik mäter tillgänglighet i miljö- och fordonsdatabasen Frida som innehåller fordonsrelaterade uppgifter om bl.a. fordonens typ och utformning. Kriterierna för ett tillgänglighetsanpassat fordon är att det ska vara utrustat med ramp eller lift, audiovisuellt utrop och rullstolsplats. Alla tre kriterierna måste vara uppfyllda. Statistik från 2013 visar på stor skillnad mellan de olika länen kring hur tillgänglighetsanpassad kollektivtrafiken är.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

 

Share

Arrivas jättevite är viktigt för att markera resenärernas värde

Pressmeddelande
20 mars 2014
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd

Idag rapporterar flera medier om att Trafikförvaltningen (SL) har krävt operatören Arriva på 174 miljoner i vite på grund av stora problem att leverera den trafik som hade avtalets om. Vitesbeloppet är bland det högsta som någonsin krävts ut inom kollektivtrafiken och är viktigt för att markera att vi ser allvarligt på problem som drabbar resenärerna i SL-trafiken.

- Jag har tidigare varit väldigt tydlig med att operatörer som inte levererar den trafik som följer av våra avtal måste få en tydlig signal om att det är inte accepteras, även om den nu fungerar bra. Vi får aldrig tumma på att det är resenärerna som ska sättas i främsta rummet, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

- Socialdemokraterna har tidigare farit med osanning, då det på mötena i trafiknämnden har redovisats såväl status om vitesförhandlingen som hur mycket Arriva kommer att krävas på. Dessutom har de menat att politiken ska höfta fram hur mycket vitet ska vara på, vilket är ett djupt oseriöst och ansvarslöst agerande som inte gynnar resenärerna, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta:
Operatören Arriva och Trafikförvaltningen (SL) har under en tid förhandlat om vilken trafik som inte levererats och vem som haft ansvar för vad, där vitesbeloppet som hållits inne ska ställas mot det vitesbelopp som nu krävs ut. Den 3 februari skickade också Trafikförvaltningen en faktura till operatören Arriva på 174 miljoner för att kräva in vite för trafik som inte har levererats enligt avtal.

Jag uttalar mig om detta i ABC här.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD