Ny app för biljettköp lanseras i SL-trafiken

Med appen, som levereras inom kort, kan resenärer för första gången köpa sin SL-biljett via sin smarta telefon på ett enkelt och smidigt sätt. Det är ett viktigt steg för att fortsätta förenkla resandet för resenärerna och samtidigt få ännu fler att åka kollektivt.

 - Den nya appen medför att vardagen blir smidigare och enklare för resenärerna samtidigt som det underlättar för fler att åka kollektivt, vilket förhoppningsvis ökar den redan höga nöjdheten än mer, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

- Tillsammans med tidigare beslut om att en e-handlad biljett ska gälla i princip direkt efter köp kommer detta ge stora fördelar för resenärerna speciellt i samband med att också nya sl.se har givit förenklade möjligheter till biljettköp, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta
Appen är ett komplement till den befintliga SMS-tjänsten och beräknas att tas i bruk under vecka 45 och kommer levereras av Klarna och Mobill. Resenären kan då beställa biljett via appen och den levereras då direkt till denna. Betalning sker antingen via kopplat betalkort eller via faktura. Appen kommer finnas för iPhone och Android.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare för Christer G Wennerholm (M)
070 737 41 90

Share

Ny hög nöjdhet för SL-trafiken

Efter flera års rekordsatsningar av Alliansen på att modernisera och bygga ut kollektivtrafiken märks också en ökad nöjdhet bland resenärerna. Under september 2014 uppmättes en av de högsta nöjdhetssiffrorna sedan mätningarna startade.

- Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vår politik fungerar men fortfarande kvarstår flera utmaningar. Det handlar bland annat om att göra det enklare att resa, fortsätta öka punktligheten och hålla en hög utbyggnadstakt i kollektivtrafiken, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

- För att få ännu mer utbyggnad av kollektivtrafiken är det viktigt att den nya rödgröna Regeringen, som Alliansregeringen gjorde med tunnelbaneutbyggnaden, också bidrar till statliga investeringsmedel till svenska städer som satsar på spårburen trafik, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Sammanfattning
Övergripande nöjdhetsbetyg för september är 77 procent och är bland den högsta noteringen som har uppmätts.

Tunnelbana
Tunnelbana har en bibehållen nöjdhet på 78 procent. Nöjdheten med trängseln sjunker från 41 till 38 procent, medan personalens bemötande får ett ökat betyg med fyra procentenheter, från 66 till 70.

Pendeltåg
Pendeltågstrafiken får denna månad ökat nöjdhetsbetyg från 68 till 71 procent. Ökade betyg ses bland annat för tidhållningen som ökar från 50 till 55 och förares körsätt som ökar från 83 till 86. Personalens förmåga att svara på frågor minskar med fyra procentenheter, från 66 till 62.

Lokalbana
Lokalbanans nöjdhetsbetyg ökar sedan föregående månad, från 85 till 86 procent. Nöjdheten med tidhållningen ökar från 74 till 77 procent och personalens förmåga att svara på frågor ökar från 78 till 82 procent.

Buss
Nöjdhetsbetyget för buss stiger med tre procentenheter sedan föregående månad, från 74 till 77 procent. Bland annat ökar nöjdheten med störningsinformation från 49 till 52 procent.

Fakta
Upplevd kvalitet mäter dels den övergripande nöjdheten, dels ett antal olika kvalitetsfaktorer, såsom punktlighet, störningsinformation, städning, trängsel, trygghet och personalens bemötande. Undersökningen görs via enkäter ombord på fordonen till cirka 8 000 resenärer varje månad.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare för Christer G Wennerholm (M)
070 737 41 90

Share

Staten måste medfinansiera kollektivtrafik i fler svenska städer

Skriver idag tillsammans med andra kommunal- och landstingsråd i Dagens Samhälle om att vi vill skapa attraktiva och hållbara städer där människor lätt kan mötas och färdas klimatsmart. Det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen. Därför har vi en stark ambition att satsa på kollektivtrafiken, och presenterar nu ett löfte och ett krav till staten. Vi lovar att prioritera de viktigaste kollektivtrafikstråken i våra städer om staten satsar investeringsmedel för att utveckla dem.

Läs hela artikeln här.

Share

Enig trafiknämnd har beslutat om förstudien kring skärgårdstrafiken

Befolkningsutvecklingen i Stockholms län ser olika ut beroende på var vi tittar. I Stockholms skärgård har andelen bofasta minskat under flera år i rad. Det är en oroande utveckling. För att människor ska kunna bo, leva och verka i vår vackra skärgård året om behövs en kollektivtrafik som resenärerna kan lita på och som går oavsett årstid. Skärgården ska vara en plats för alla. Vi måste arbeta för långsiktighet och kontinuitet för kollektivtrafiken i skärgården precis som vi gjort för landtrafiken.

Trafikförvaltningen har nu genomfört en förstudie inför upphandlingen. Förstudien ger information om förutsättningarna inför kommande upphandling och analyserar dessa i förhållande till Trafikförvaltningens övergripande mål. Förstudien ligger således till grund för Trafikförvaltningens fortsatta arbete med sjötrafikupphandlingen.

Samråd  har genom Sjötrafikrådet och Referensgruppen skett med allmänhet, kommuner och skärgårdens intresse- och resenärsorganisationer samt entreprenörer. Samråden har givit viktig input och framförda synpunkter har tagits i beaktande vid utformningen av förslag till affärsinriktning. Dialogen med skärgårdens intresse- och resenärsorganisationer har genomförts i god anda och med hög grad av samförstånd. I stort ligger framförda synpunkter i linje med den inriktning som nu föreslås.

Nu har vi också en enig Trafiknämnd som gemensamt, över blockgränserna, beslutat att gå vidare med flertalet synpunkter som vi tillsammans anser nödvändiga för att utveckla och säkerställa en än mer livskraftig skärgård och utvecklad kollektivtrafik året om. Med en historiskt sett mycket hög kundnöjdhet,  runt 90 procent, är det viktigt att de framtida avtalen skapar ännu bättre förutsättningar för  att bibehålla den höga kundnöjdheten och puntkligheten som krävs för att fler människor ska kunna och vilja bo, leva och verka i Stockholms skärgård året om.

Jag uttalar mig om detta i ABC här.

Share

Budgetäskande från trafikförvaltningen för 2015

Landstingets trafikförvaltning har överlämnat sitt underlag inför budgetprocessen som kommer att inledas när det nya Landstingsfullmäktige är på plats. Under de gångna 8 åren har Alliansen tagit ansvar för 8 stycken budgetprocesser och alltid lagt en budget i balans och haft en god ekonomi i landstinget. Det är alltså inte första gången som vi får långa önskelistor från verksamheterna.

Vi är redo att fortsätta att ta politiskt ansvar även i framtiden och ta oss an även denna lista på önskemål inom kollektivtrafiken. Vi är vana att fatta de svåra besluten och göra de hårda prioriteringarna för att SL-resenärerna ska få en bra kollektivtrafik som de kan lita på och som möter de nya stora behov denna växande region har. Vi vill vara särskilt tydliga med att detta inte handlar om hur SL och Trafiknämnden har skötts bakåt i tiden utan att underlaget handlar om vilka önskemål det finns framåt i tiden. Vi är vana att hantera denna sorts utmaningar och är villiga att fortsätta göra det de kommande åren. Vi har tidigare år exempelvis reducerat investeringskostnaden för Roslagsbanan med ca 1,5 miljarder och även inom andra projekt sparat stora mängder pengar. Detta är ett arbete som vi vill fortsätta med för att även fortsatt ha ordning på ekonomin.

Nu kommer Trafiknämnden att skicka detta underlag vidare till en budgetberedning som kommer att få sitt resultat under slutet av detta år när nya landstingsfullmäktige fattat beslut om budget för 2015. Vi som interimistisk landstingsledning kommer inte att göra prioriteringar utan det är ett uppdrag som väljarna gett till det nya landstingsfullmäktige.

Share

Stor trafikdebatt i ABC inför valet

Kollektivtrafiken är till stor del Stockholms läns blodomlopp. Utan den så stannar Stockholmsregionen med stora förluster i tillväxt och välstånd som följd. Förbifart Stockholm, Citybanan, utbyggd Tunnelbana, spårvägar, busslinjer, båtförbindelser och Bromma Flygplats är avgörande för om Stockholm ska kunna fortsätta växa från att vara en stor stad till att bli en storstad.

Trafikdebatt Alliansen 140912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under debatten diskuterades också flera av dessa frågor som bland annat Förbifarten, tunnelbaneutbyggnad, cykelbanor och SL-taxan. Viktiga frågor där Alliansen står för tydlig framtidslinje genom att satsa på både vägar och kollektivtrafik, medan oppositionen står för bakåtsträvande, oenighet om det mesta och nej-sägande som skulle innebära en kraftig inbromsning för hela Stockholmsregionen om den rödgröna trafikröran fick styra. Det är inte så vi tar ansvar för att fortsätta utveckla Europas kanske mest expansiva storstadsregion.

Se hela debatten här.

Share

Alliansen presenterade ny elbåt till Sjövägen

Ett nybyggt eldrivet fartyg sätts in på pendlarlinjen Sjövägen på försök efter beslut från Alliansen i landstinget. Det kommer att förstärka kapaciteten och förbättra transporterna på den redan populära Sjövägen och vara ett miljövänligt pendlaralternativ inte minst när Slussen byggs om. Med pendelbåtar skapas attraktiva tvärförbindelser som sparar både tid och onödiga byten för många resenärer i länet.

Elbåtsinvigning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs artikeln i DN här.

Share

Trafiken på Roslagsbanan måste snarast komma igång

Under gårdagen kom det indikationer på att det kunnat uppstå komplikationer avseende trafikstarten på Roslagsbanans linje mot Österskär. Därför valde jag att kalla hem Trafikförvaltningens chef Anders Lindström från hans tjänsteresa för att informera mig om läget och klargöra allvaret i situationen för honom.

Jag har på mitt möte med förvaltningschefen klargjort att det har högsta prioritet att trafiken på Roslagsbanans Österskärslinje kommer igång så snart som möjligt och att förseningen är oacceptabel.

Ett arbete med att skärpa upp trafikförvaltningens rutiner har redan inletts med anledning av den tidigare förseningen. Även denna försening måste där utredas så att detta aldrig kan inträffa igen.

Att man från Trafikförvaltningen inte kan ge ett datum då trafiken kan vara igång är oacceptabelt vilket jag också klargjort för förvaltningschefen.

Jag har även tydliggjort för förvaltningschefen att det är av största vikt att Transportstyrelsen förstår med vilken hastighet detta måste lösas.

Jag uttalar mig om detta i DN här.

Share

Stor trafikdebatt i P4 Radio Stockholm

Under den stora trafikdebatten i P4 blev alternativen tydliga mellan en Allians som vill satsa framåt med fullt ut finansierade satsningar på bland annat den största tunnelbaneutbyggnaden på 40 år mot en splittrad opposition som varken är överens om vare sig finansiering eller vad de vill satsa på framöver.

Den rödgröna trafikröran har exempelvis helt olika syn på hur hög den gamla enhetstaxan, som senaste dränerade SL:s budget, ska vara. Med Socialdemokraternas förslag om en enhetstaxa på 25 kronor minskar detta intäkterna med ca 500 miljoner till SL och dessutom satsar de mindre i sin budget på kollektivtrafiken än Alliansen. Frågan är då vad som ska bort – nattrafiken i tunnelbanan, glesare busstrafik eller pendeltåg som går mer sällan?

Detta skulle vara förödande för en Stockholmsregion som växer med en oerhörd takt. För när Stockholm växer måste även SL växa och då måste vi fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken, inte dra ner på den.

Alliansen går därför till val på att kraftigt bygga ut och förbättra kollektivtrafiken med Sverigebygget där den viktigaste delen av detta är Stockholmsbygget.

Det handlar om fyra områden som är särskilt prioriterade:
1. Förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.
2. Tunnelbana till Täby och Arninge, genom att förlänga den planerade nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via Mörby Centrum.
3. Länka ihop blåa linjen mellan Barkarby och Hjulsta.
4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen.

Vi söker därför fortsatt förtroende att som en enad Allians få fortsätta driva utvecklingen framåt, för även om det har hänt mycket så finns det mycket kvar att göra. Med fortsatt fokus på arbetslinjen och en ekonomi i balans kan vi fortsätta satsa på att göra Stockholmsregionen till världens bästa transportstad för alla som bor, lever och verkar i vårt län.

Lyssna på hela debatten i P4 här.

Share

Bättre rutiner vid beslut om kollektivtrafiken

Idag har Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting gått ut med nya rutiner för justering av protokoll, något som jag anser är nödvändigt för att vi ska få en bättre demokratisk process. Vi har sagt att från och med nu ska vi fatta beslut om datum för justering, krav på att särskilda uttalanden m.m. från nämndens ledamöter ska komma in i tid och trafikförvaltningen ser över sina rutiner för att säkerställa resurser för en effektiv process.

Det är bra att vi får bättre rutiner för detta och det är bra att vi samtidigt för bättre möjligheter för allmänheten att följa de beslut som tas i Trafiknämnden.

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD