Kapacitetsutredningen överlämnad till regeringen

Trafikverket överlämnade idag Kapacitetsutredningen till regeringen. Det är ett stort och viktigt steg i att få en samlad bild över inte bara Stockholms utan hela Sveriges kapacitetssituation. Utredningen är omfattande och tar upp flera viktiga delar som berör kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Bland annat understryker den vikten av att det kommer mer kollektivtrafik till Arlanda. Anledningen är enkel, mer än hälften av det utsläppstak som flygplatsen har tas i dag i anspråk av marktransporter och med ett dominerande bidrag från biltrafiken. Alliansen i trafiknämnden har redan beslutat att införskaffa fler tåg och i skrivande stund ansöker SL om tåglägen. En tåglinje kommer att startas från Älvsjö och gå till Uppsala via Arlanda. Det efterfrågas av Arlandas resenärer och många av dem som arbetar på eller i anslutning till Arlanda. Trafiken tas i drift mot slutet av året.

Att förbättra vägar handlar inte bara om biltrafiken utan också om att göra de bättre och mer framkomliga för det växande antalet bussar som finns inom kollektivtrafiken. Utredningen fastslår att framkomligheten är den viktigaste utmaningen och den uppfattningen delar jag. Därför är det mycket positivt att Stockholms stad redan har påbörjat arbetet med att utarbeta en framkomlighetsstrategi. Om framkomligheten för bussar är begränsad påverkar det spårtrafiken som på många olika platser i länet just får sina passagerare frammatade av bussarna. Utredningen konstaterar också att arbetet som SL gör just nu med att utveckla pendelbåtstrafiken innebär förbättrad service för resenärerna eftersom det kan innebära genvägar. Båtarna kan avlasta Slussen under byggtiden vilket kommer att ha stor betydelse för framkomligheten.

När det gäller tunnelbanans utbyggnad menar utredarna att det är mest sannolikt att blå linjen till Nacka är den högst prioriterade. Det är positivt eftersom landstinget redan har slutit en överenskommelse tillsammans med Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner om att genomföra en förstudie.

En av de i särklass största och nu pågående satsningarna är Citybanan som kommer att leda pendeltågen i en tunnel under Stockholm. Det avlastar Stockholm central och skapar fantastiska möjligheter både för pendel- och regionaltågen som tidigare har trängts på samma spår. När Citybanan är färdig har vi kraftigt ökat kapaciteten. För att få full effekt av Citybanan behöver också anslutningarna, vid till exempel Tomteboda ha lika hög kapacitet.

Utredningen har också tittat på kapacitetsstark kollektivtrafik till kommunerna i nordost. Jag instämmer i att Nordostsektorn behöver mer kollektivtrafik. När Stockholm växer måste också SL få växa.

Precis som utredningen fastslår handlar inte kollektivtrafikens utbyggnad enbart om fler och längre spår, det handlar om rätt trafikslag på rätt plats. En stor del av vår kollektivtrafik sker ju på vägarna eftersom det är där bussarna går. Det viktigaste med utredningen är att det finns en helhetssyn av Stockholmsregionens situation, vilka satsningar som behöver prioriteras och hur mycket de kostar. Nu ser jag fram emot regeringens proposition som kommer till hösten och jag är glad över den goda dialog som vi redan har med regeringen.

Christer G Wennerholm

Share

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD